Opti - styrningar

AutoTemp 32

Visningsfältet visar normalt den faktiska temperaturen i innergrytan, men en knapptryckning ger tillgång till visning och ändring av önskad temperatur. Önskad temperatur ställs in snabbt och exakt mellan 1 och 120 °C. De stora pilarna ändrar inställningen med 10 °C och de små pilarna med 1 °C.

 

Värmetillförseln styrs automatiskt så att önskad temperatur uppnås.
Styrningen har en inbyggd vattenmängdmätare. Man fyller vatten i grytan genom att ställa in önskad mängd och starta påfyllningen. Påfyllningen avbryts automatiskt när den önskade mängden tillsatts. Önskad mängd anges med 1 decimal. Under vattenpåfyllning visas återstående mängd. Man kan enkelt stoppa påfyllningen och justera den önskade mängden.

 

Små volymer kan med fördel fyllas på manuellt. Medan knappen hålls intryckt fylls vatten i grytan och den avlästa mängden kan avläsas i visningsfältet med en decimal.

 

Vattenmängdmätaren kan väljas bort, vilket ger lägre pris. I så fall beräknas den påfyllda volymen utifrån en justerbar konstant i inställningsmenyn. Detta fungerar bäst vid stabilt vattentryck. Alternativt kan man ange den tid under vilken vatten ska fyllas på. Tiden anges i visningsfältet i minuter och sekunder.

 

Vattnet kommer genom en stor, droppfri pip på stödpelaren.
Timerfunktionen stoppar värmetillförseln och avger en larmsignal vid ett visst klockslag eller efter en angiven tid. Det aktuella klockslaget visas i visningsfältet. Om så önskas kan ett externt visuellt eller akustiskt larm anslutas.

 

Grytans tippfunktion styrs med knappar på kontrollpanelen och TiltBack-funktionen gör att grytan automatiskt återgår något efter att tippningen stoppats. Detta minimerar efterrinning vid tömning och underlättar utportionering.

 

WaterLevelAutomatic säkerställer korrekt vattennivå i grytans ånggenerator. Därmed undviks torrkokning och onödiga driftstopp.

 


Opti broschyr (pdf)

Max 4 kg  
   
Error codes 600 mm
WaterLevel Automatic
 
 
 

 

 

Symbolförklaring