MultiMix - styrninger

AutoTemp 56

Värmning

Visningsfältet visar normalt den faktiska mattemperaturen, men en knapptryckning ger tillgång till visning och ändring av önskad temperatur. Önskad temperatur ställs in snabbt och exakt mellan 1 och 120 °C. Värmetillförseln styrs automatiskt så att önskad mattemperatur uppnås.

 

När värmetillförseln styrs av mattemperaturen säkerställs att den önskade mattemperaturen uppnås och upprätthålls, samtidigt som användaren bara behöver ägna grytan minimal uppmärksamhet.
 

För att undvika fastbränning och möjliggöra skonsam uppvärmning kan värmetillförselns intensitet justeras i dynamiska steg från 1 till 9. Dessa steg styr innergrytans temperatur i förhållande till matens temperatur. Lågt värde ger skonsam men långsammare uppkokning. Högt värde ger snabbare men mindre skonsam uppkokning. Detta gör att man enkelt och säkert kan värma till exempel uppvärmning.

 

Omrörare

Omrörarens varvtal och rörmönster ställs enkelt in på kontrollpanelens andra rad. Det finns 6 dynamiska rörmönster och varvtalet kan ställas in mellan 5 och 155 varv per minut. Vissa rörmönster har begränsat varvtal, beroende på rörmönstrets funktion.

 

Rörmönstren omfattar kontinuerlig omrörning i båda riktningarna samt flera rörmönster med varierande riktningsändringar och pauser. Det finns speciella rörmönster för normal omrörning, skonsam omrörning och kraftig omrörning/mosning. Dessutom finns ett rörmönster optimerat för rengöring med rengöringsverktyg.

 

Rörmönstren anpassar sig automatiskt efter valt varvtal och arbetar därmed alltid optimalt. Långsam omrörning ger färre riktningsändringar och längre pauser, medan snabb omrörning ger fler riktningsändringar och kortare pauser. Tillsammans med möjligheten att ställa in varvtalet mellan 5 och 155 varv per minut ger denna enastående funktion ett gott resultat, oavsett om man behöver effektiv, snabb och kraftig eller skonsam, långsam omrörning.Av säkerhetsskäl stoppas grytans omrörare när locket öppnas. Med tillvalet SlowMix kan omröraren dock rotera långsamt om en knapp hålls intryckt och grytan är tippad. Detta underlättar tömningen och ger jämnare blandning om maten ska fördelas på flera behållare.

 

Vattenpåfyllning

Styrningen har en inbyggd vattenmängdmätare. Man fyller vatten i grytan genom att ställa in önskad mängd och starta påfyllningen. Påfyllningen avbryts automatiskt när den önskade mängden tillsatts. Önskad mängd anges med 1 decimal. Under vattenpåfyllning visas återstående mängd. Man kan enkelt stoppa påfyllningen och justera den önskade mängden.

 

Små volymer kan med fördel fyllas på manuellt. Medan knappen hålls intryckt fylls vatten i grytan och den avlästa mängden kan avläsas i visningsfältet med en decimal.

 

Vattenmängdmätaren kan väljas bort, vilket ger lägre pris. I så fall beräknas den påfyllda volymen utifrån en justerbar konstant i inställningsmenyn. Detta fungerar bäst vid stabilt vattentryck. Alternativt kan man ange den tid under vilken vatten ska fyllas på. Tiden anges i visningsfältet i minuter och sekunder.
Vattnet kommer genom en stor, droppfri pip på stödpelaren.

 

Program

Styrningen har 10 program med vardera 10 varianter. 5 av programmen innehåller kylningsfunktioner. Programmen utför en rad funktioner automatiskt och underlättar därmed användningen av grytan, eftersom det går att styra både uppvärmning, kylning, omrörning och vattenpåfyllning. För varje program kan användaren spara 10 uppsättningar parametervärden, som kan användas för olika uppgifter.

 

Programmen innehåller timerfunktioner, kokning och varmhållning, omrörningsprogram och fördröjd start. Det går också att utföra hela processer automatiskt, så som uppkokning, kokning och efterföljande kylning.

 

Det aktuella klockslaget visas i visningsfältet. Om så önskas kan ett externt visuellt eller akustiskt larm anslutas.

 

Grytans tippfunktion styrs med knappar på kontrollpanelen och TiltBack-funktionen gör att grytan automatiskt återgår något efter att tippningen stoppats. Detta minimerar efterrinning vid tömning och underlättar utportionering.

 

Driftsäkerhet
 

WaterLevelAutomatic säkerställer korrekt vattennivå i grytans ånggenerator. Därmed undviks torrkokning och onödiga driftstopp.

 

Kylning

Som alternativ kan grytan utrustas så att maten kan kylas i grytan efter tillagning. Kylning kan ske med vattenledningsvatten eller med kallvatten som recirkuleras genom att en extern kylanläggning. Lösningen med extern kylanläggning kan användas för OptiMix på 100 till 300 liter.

 

Kylfunktionen styrs från kontrollpanelen. Efter avslutad kylning töms grytans ångkammare på överskottsvatten och grytan är automatiskt klar att värma igen. Användaren behöver alltså inte manövrera handtag eller ventiler för att starta/stoppa kylningen.

 

Kombinationen av styrning utifrån mattemperatur och omrörning ger de bästa förutsättningarna för effektiv och kontrollerad kylning i grytan. Önskad mattemperatur ställs in på samma sätt som vid uppvärmning, varpå kylning sker tills den inställda mattemperaturen nåtts. Vid kylning med vattenledningsvatten kan man spara stora vattenmängder genom att använda de statiska kylningsstegen 1 till 9. Lågt värde ger vattenbesparande men långsammare kylning.

 

Högt värde ger snabbare kylning men ingen vattenbesparing. Vilket kylningssteg som bör väljas kan bero på maten, men också på den aktuella situationen i köket. Oavsett situationen utnyttjas vattnet optimalt när vattenförbrukningen styrs av matens temperatur och det valda kylningssteget.
 


MultiMix broschyr (pdf)  

164-477 Nm
5-155 rpm 
 
Max 4 kg
 
 
  15x10 programs 
  Error codes 
400-508 mm WaterLevel Automatic
1-9  
 
 

 

Symbolförklaring